Декларация Относно Поверителността и Защита на Личните Данни

Актуализиране на обработката на лични данни

Ние от ISOMAT искаме да Ви информираме че за нас защитата на личните данни е от първостепенно значение. Поради това ISOMAT предприема съответните технически и организационни мерки за защита и обработка на личните данни и да гарантира че обработването на личните данни е винаги в съответствие със задълженията, наложени от правната рамка, както от самата компания, така и от трети страни, които обработват лични данни от името на дружеството.

Какво е ОРЗД (GDPR)?

Общ Регламент за Защита на Данните (GDPR) 2016/679 е новата регулаторна рамка на Европейския съюз (ЕС) в разглежданата област. Целта на закона е да се определят условията за обработка на лични данни с оглед защитата на правата и свободите на физическите лица, и по-специално на правото на защита на личните данни.

Администратор

Компанията “ISOMAT SA” под марката “ISOMAT”, базирана в Agios Athanasios, PC 57011, email: info@isomat.gr и тел: +302310576000, както са законно представени, уведомява, че за целите на упражняването на стопанска дейност, обработва личните данни на своите клиенти в съответствие с приложимото национално законодателство и Европейския регламент 2016/679 с оглед защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни (Общ Регламент за Защита на Данните, наричан по-долу „Регламентът“), както е в сила.

За всеки въпрос, свързан с обработката на лични данни, моля, свържете се с отдел “Защита на личните данни” и със служителя по защита на данните (DPO) на ISOMAT чрез следните данни за контакт:

имейл: info@isomat.gr

тел: +302310576000

Какви категории лични данни обработваме?

Предоставените ни Ваши лични данни, т.е. пълното ви име, имейл, телефонен номер, адрес, са единствените, които се обработват и само когато има основателна причина да направим това.

Какви са законните причини за обработката на личните ви данни?

Законни причини за обработката на вашата лична информация:

(a) спазването на законово задължение, като регулаторно съответствие за данъчни цели;

(b) вашето съгласие, дадено при конкретните условия, посочени в правната рамка, за да получавате актуализации за продукти, услуги, оферти и т.н. от ISOMAT или филиали на трета страна, които обработват лични данни съгласно настоящата рамка;

ДЕКЛАРАЦИЯ

С предоставянето на съгласието Ви, декларирате отговорно, че сте навършили 16 години. Ако сте под 16 години, можете да разглеждате нашия уебсайт само с участието и одобрението на родител или настойник.

Как и защо използваме вашите лични данни?

  • Създаване на профил

Личните данни се събират, когато създавате профил на Isomat.gr, уебсайт, управляван от ISOMAT. Когато създавате профил, може да ви бъде поискана допълнителна информация, но минималните изисквания за сключване и изпълнение на договора ще бъде отбелязан като задължителни полета.

За да създадете профил, са необходими следните лични данни: Пълно име, имейл адрес и потребителско име / парола.

Потребителят не трябва да съобщава личната парола на трети лица, нито да съхранява данни в цифров или печатен вид, за да предотврати всяка неразрешена употреба. В случай на разкриване на пароли / данни от трета страна, потребителят е длъжен незабавно да информира Isomat.gr.

В случай на изтичане на данни, Isomat.gr е освободен от отговорност, ако не е бил предварително информиран за незаконното използване на такива данни.

  • Изпращане на информационни и рекламни материали / корпоративни новини

Когато посещавате нашия уебсайт, Isomat.gr, имате възможност да попълните формуляр за контакт, като предоставите своя имейл адрес, за да се регистрирате в нашия бюлетин.

Данните, събрани от нашия уебсайт, могат да се използват за връзка с Вас по имейл с цел реклама, за информация за продукти и оферти, които могат да представляват интерес за Вас, при условие, че сте дали съгласието си при условията, посочени в правната рамка.

  • Представяне на Автобиография CV

На нашия уебсайт има възможност да изпратите своята автобиография в конкретна форма, както и в приложен файл. Събраните данни са демографски (пълно име, имейл, дата на раждане и т.н.), образование и професионален опит.

Данните, събрани от нашия уебсайт, се използват за връзка с Вас и само за горепосочените цели за оценка на вашето потенциално наемане. С подаването си, ние предполагаме, че сте предоставили информацията сами, по ваше желание.

На кого се съобщават Вашите данни?

ISOMAT прехвърля лични данни, предоставяни от физически лица, на трети страни, които предоставят услуги за конкретни цели.

Като част от изпълнението на поръчка някои от тези данни се прехвърлят на свързани дружества. Поради това те се прехвърлят на транспортни фирми за транспортиране и доставка на вашите стоки. Транспортните компании могат да се свържат с Вас, за да поискат разяснения и да Ви информират за доставката на вашите продукти.

Време на съхранение

Периодът за съхранение на данни се определя въз основа на следните конкретни критерии, според случая.

1) Когато обработката се изисква като задължение съгласно разпоредбите на приложимата правна рамка, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото се изисква от съответните разпоредби.

2) Когато обработката се извършва на договорна база, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на договора и за учредяването, упражняването и / или защитата на искове по договора.

3) За маркетингови цели Вашите лични данни се запазват, докато Вашето съгласие бъде оттеглено. Това може да бъде направено от Вас по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, основана на съгласието, в периода преди отмяната му.

4) Ако искате да оттеглите вашето съгласие, моля свържете се с отдел ” Защита на личните данни” на ISOMAT чрез следните данни за контакт: email: info@isomat.gr. В случай, че искате да се свържете с администратора на информационната система за защита на данните (DPO): info@isomat.gr, тел.: +302310576000. Можете също така да се отпишете, като кликнете върху съответната връзка в имейл съобщенията си.

Правила за поверителност

ISOMAT прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на обработка на лични данни и предотвратяване на случайна загуба или унищожаване, неразрешен и / или незаконен достъп, използване, промяна или оповестяване на данните. Във всеки случай начинът, по който функционира интернет и фактът, че той е достъпен за всеки, не може да гарантира, че неупълномощени трети страни никога няма да могат да нарушават приложимите технически и организационни мерки, като получат достъп до лични данни и евентуално използват тези за неразрешени и / или незаконни цели.

Какви са Вашите права по отношение на Вашите лични данни?

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от ISOMAT, има следните права:

Право на достъп

Вие имате правото да бъдете информирани и да проверявате легитимността на обработката. Така че ще имате право на достъп до събраните данни и ще получите допълнителна информация относно обработката им.

Право на промяна

Вие имате правото да изучавате, поправяте, актуализирате или изменяте личните си данни.

Право на изтриване (“право да бъдеш забравен”)

Вие имате право да поискате изтриването на личните ви данни, докато ги обработваме с Вашето съгласие или за да защитим законните си интереси. Във всички останали случаи (например, когато има договор, задължение, изискване от закона за обработване на лични данни, обществен интерес), това право е обект на конкретни ограничения или престава да съществува, според случая.

Право на ограничаване на обработката

Вие имате право да получите от контролиращия орган ограничения за обработката, когато се прилага едно от следните: а) когато оспорвате точността на личните данни, за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни; б) когато се противопоставяте на изтриването на личните данни и вместо това поискате ограничение на тяхното използване; в) когато Вашите лични данни вече не са необходими за целите на обработването, но са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни искове; (г) когато възразявате срещу обработването, докато се установи дали законните основания, които се отнасят до администратора, надвишават Вашите.

Право на възражение срещу обработка

Вие имате право да възразите по всяко време на обработването на личните Ви данни, когато, както е описано по-горе, е необходимо за целите на законните интереси, които търсим като администратори, както и за обработка за директен маркетинг и обучение за потребителски профил.

Право на преносимост на данни

Вие имате право да получавате личните си данни безплатно във формат, който Ви позволява достъп, използване и редактиране с често използвани методи за редактиране. Също така имате право да поискате от нас, ако това е технически възможно, да прехвърлите данните директно на друг администратор. Това право се отнася за данните, които сте ни предоставили, а обработката им се извършва по автоматизирани начини въз основа на Вашето съгласие или изпълнението на съответния договор

Право на отказ от съгласие

И накрая, ISOMAT Ви информира, че когато обработката е базирана на съгласие, Вие имате право да го оттеглите, без да се накърнява легитимността на обработката, основана на съгласието, преди да го оттеглите. Ако искате да оттеглите Вашето съгласие, моля, прекратете абонамента, като кликнете върху съответната връзка в имейл съобщенията си или посетете info@isomat.gr.

За всеки въпрос, свързан с обработката на лични данни, моля, свържете се с отдел “Защита на личните данни” и служителя по защита на данните (DPO) на ISOMAT чрез следните данни за контакт.:

имейл: info@isomat.gr.

тел: +302310576000

Право да подаде жалба до Органа за защита на личните данни (DPA)

Имате право да подадете жалба до Органа за защита на личните данни (www.dpa.gr): Телефон: +30 210 6475600, факс: +30 210 6475628, email: contact@dpa.gr.